Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO)
informujemy, że:

  • Administratorem danych jest NZOZ KALMIA Spółka Partnerska Lekarzy z siedzibą w Łodzi ul. Niska 11/15, tel.: (42) 676 72 97, adres e- mail: kalmia@interia.pl.
    Celem zbierania danych jest wykonanie świadczeń medycznych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procedur medycznych.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja świadczenia medycznego (podstawa prawna – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim jedynie w celu badań diagnostycznych i nie będą podlegały profilowaniu.
  • Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do innego państwa lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w systemie informacji i/lub dokumentacji medycznej przez okres wymagany prawem.

Dostęp do danych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom NZOZ KALMIA Spółka Partnerska Lekarzy.